172 - کاروان سرای دیر گچین .
کاروان سرای دیر گچین ، یکی از بزرگ ترین کارون سراهای ایران که بنای آن مربوط به دوره ی ساسانی تا صفوی می باشد .